پشتیبانی سطح 1
388,000 تومان ماهانه
 • مانیتورینگ دائمی سرور
 • مانیتورینگ دائمی شبکه
 • ریبوت
 • نصب مجدد
 • نصب کنترل پنل
 • پشتیبانی 365 روز در سال
 • تعویض سخت افزار معیوب
 • نصب نرم افزارها
 • بروز رسانی نرم افزارها
 • بهینه سازی وب سرویس
 • بررسی منابع سرور
 • بررسی گزارشات سرور
 • مدیریت Firewall
 • مدیریت Anti virus
 • بهینه سازی بانک اطلاعات
 • مجازی سازی
 • بررسی امنیتی سرور
 • پشتیبانگیری از اطلاعات
پشتیبانی سطح 2
1,200,000 تومان ماهانه
 • مانیتورینگ دائمی سرور
 • مانیتورینگ دائمی شبکه
 • ریبوت
 • نصب مجدد
 • نصب کنترل پنل
 • پشتیبانی 365 روز در سال
 • تعویض سخت افزار معیوب
 • نصب نرم افزارها
 • بروز رسانی نرم افزارها
 • بهینه سازی وب سرویس
 • بررسی منابع سرور
 • بررسی گزارشات سرور
 • مدیریت Firewall
 • مدیریت Anti virus
 • بهینه سازی بانک اطلاعات
 • مجازی سازی
 • بررسی امنیتی سرور
 • پشتیبانگیری از اطلاعات
پشتیبانی سطح 3
3,138,000 تومان ماهانه
 • مانیتورینگ دائمی سرور
 • مانیتورینگ دائمی شبکه
 • ریبوت
 • نصب مجدد
 • نصب کنترل پنل
 • پشتیبانی 365 روز در سال
 • تعویض سخت افزار معیوب
 • نصب نرم افزارها
 • بروز رسانی نرم افزارها
 • بهینه سازی وب سرویس
 • بررسی منابع سرور
 • بررسی گزارشات سرور
 • مدیریت Firewall
 • مدیریت Anti virus
 • بهینه سازی بانک اطلاعات
 • مجازی سازی
 • بررسی امنیتی سرور
 • پشتیبانگیری از اطلاعات
پشتیبانی سطح 4
6,210,000 تومان ماهانه
 • مانیتورینگ دائمی سرور
 • مانیتورینگ دائمی شبکه
 • ریبوت
 • نصب مجدد
 • نصب کنترل پنل
 • پشتیبانی 365 روز در سال
 • تعویض سخت افزار معیوب
 • نصب نرم افزارها
 • بروز رسانی نرم افزارها
 • بهینه سازی وب سرویس
 • بررسی منابع سرور
 • بررسی گزارشات سرور
 • مدیریت Firewall
 • مدیریت Anti virus
 • بهینه سازی بانک اطلاعات
 • مجازی سازی
 • بررسی امنیتی سرور
 • پشتیبانگیری از اطلاعات