تومان 120,000تومان
سالانه
100 MB لینوکس
فضا
100 مگابایت
تعداد ایمیل
5
پایگاه داده (MY SQL)
×
پهنای باند
1 گیگابایت
هزینه نصب رایگان
تومان 220,000تومان
سالانه
500 MB لینوکس
فضا
500 مگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
پایگاه داده (MY SQL)
1
پهنای باند
5 گیگابایت
هزینه نصب رایگان
تومان 315,000تومان
سالانه
1 GB لینوکس
فضا
1 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
پایگاه داده (MY SQL)
1
پهنای باند
10 گیگابایت
هزینه نصب رایگان
تومان 765,000تومان
سالانه
5 GB لینوکس
فضا
5 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
پایگاه داده (MY SQL)
3
پهنای باند
50 گیگابایت
هزینه نصب رایگان
تومان 1,276,000تومان
سالانه
10 GB لینوکس
فضا
10 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
پایگاه داده (MY SQL)
3
پهنای باند
100 گیگابایت
هزینه نصب رایگان
تومان 2,260,000تومان
سالانه
20 GB لینوکس
فضا
20 گیگابایت
تعداد ایمیل
نامحدود
پایگاه داده (MY SQL)
5
پهنای باند
200 گیگابایت
هزینه نصب رایگان