تغییر نیم سرورهای دامنه

مطابق تصویر زیر وارد قسمت دامنه ها می شویم.     سپس روی دامنه مورد نظر رفته و در  تنظیمات...