به اطلاع  می رساند  آذران وب با توجه به ثبات قیمتهای هاست در دوسال گذشته  ، با توجه به نوسان دلار و افزایش هزینه های نیروی انسانی  و همچنین  تعرفه های مصوب سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور  ،علی رغم  میل باطنی  تصمیم به افزایش 20 درصدی  در قیمت هاستهای قابل ارائه  از تاریخ 99/6/1  گرفته است . لذا مشتریان محترم می توانند تا آن تاریخ با همین قیمتهای فعلی اقدام به تمدید و یا ثبت نمایند  .  

 Tuesday, July 21, 2020

« بازگشت